Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van Pure Glamour en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden de gegevens op deze site te kopiëren, te verveelvoudigen, te verspreiden, door te sturen, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pure Glamour.