Algemene voorwaarden

Pure Glamour en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen
Pure Glamour en haar opdrachtgevers.
Pure Glamour accepteert geen algemene voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten waarbij een opdrachtgever gebruik maakt van de diensten van Pure Glamour.
1.2 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst of meerdere diensten van Pure Glamour.

Artikel 2 Tarieven
2.1 Tarieven specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en 19% BTW.
2.2 De bruidsstylisten van Pure Glamour kunnen voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een bruidsstylist geldt het uurtarief. De bruidsstylist wordt in dit geval geboekt voor een halve dag of voor een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag is gebaseerd op 8 werkuren.
2.3 De behandelingen tijdens de try-out duren maximaal 3 uren. Tijdens de definitieve sessie duren de behandelingen maximaal 2,5 uren. Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract wordt geboekt als overuur en zal gefactureerd worden als het basisuurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen worden gebaseerd op het standaarduurtarief, echter met een verhoging van 50% op het basisuurtarief.
2.4 Voor werkzaamheden van de bruidsstylist tussen 22:00 en 07:00 uur of op zon- en feestdagen zal
Pure Glamour een toeslag van € 75,00 berekenen.

Artikel 3 Reiskostenvergoeding
3.1 De door de bruidsstylist(en) van Pure Glamour gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,28 per kilometer.
3.2 De door de bruidsstylist(en) van Pure Glamour gemaakte parkeerkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.3 De door de bruidsstylist(en) van Pure Glamour gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden in het buitenland zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten, drinken en tolkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de opdrachtgever en
Pure Glamour.

Artikel 4 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per telefax of e-mail) een aanbod van Pure Glamour aanvaardt.
4.2 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk -, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. De offerte is slechts geldig indien er duidelijk vermeldt staat dat het een offerte betreft.
4.4 Een offerte heeft een geldigheid van 7 (zegge zeven) dagen.
4.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Pure Glamour zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Pure Glamour is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
Pure Glamour is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.
5.3 De bruidsstylisten van Pure Glamour nemen tijdens de try-out een klantenkaart mee. Deze dient naar tevredenheid ondertekend te worden. Wanneer deze klantenkaart is ondertekend en de opdrachtgever zich later, wanneer de bruidsstylist al vertrokken is, realiseert toch niet tevreden te zijn, is reclamering niet meer mogelijk. Opdrachtgever kan in dit geval dezelfde bruidsstylist tegen gereduceerd tarief nogmaals laten komen.

Artikel 6 Annulering
6.1 Geboekte opdrachten kunnen door de opdrachtgever (mits de klantkaart niet is ondertekend zie art.5.3) tot de 30e dag voor de opdracht worden geannuleerd door betaling van een bedrag van
€ 25,00 aan administratiekosten. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage van het factuurbedrag aan annuleringskosten verschuldigd.
a. Bij annuleringen vanaf de 30e dag tot de 15e dag voor de opdracht is 25%
b. Bij annuleringen vanaf de 15e dag tot de 8e dag voor de opdracht 50%
c. Bij annuleringen vanaf de 8e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%
d. Bij annuleringen vanaf de 2e dag voor de opdracht of later 100%
6.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag.
6.3 Pure Glamour behoudt zich het recht voor binnen een tijdsbestek van 30 dagen reeds gedane betalingen terug te storten.

Artikel 7 Rechten
7.1 Niets van wat de opdrachtgever van
Pure Glamour heeft bekomen mag worden verveelvoudigd d.m.v. drukwerk, fotokopie, video of op welke wijze dan ook. Pure Glamour behoudt te allen tijde de rechten.
7.2 Wanneer er foto’s door de bruidsstylist(en) tijdens de try-out of de trouwdag worden gemaakt, gaat de opdrachtgever akkoord met het feit dat Pure Glamour de foto’s voor reclame- en advertentie doeleinden mag gebruiken, zowel op de internetsite als op drukwerken. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 8 Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst
8.1 In geval van overmacht w.o. ziekte van de bruidsstylist(en) of een auto-ongeluk o.i.d. zal
Pure Glamour in overleg met de opdrachtgever een andere bruidsstylist(en) inzetten (indien mogelijk).
Pure Glamour kan te allen tijde de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

Artikel 9 Betaling
9.1 Na boeking ontvangt de opdrachtgever binnen 2 werkdagen de factuur via reguliere post. Het verschuldigde factuurbedrag dient binnen 07 dagen op de bankrekening van Pure Glamour te worden bijgeschreven. Indien Pure Glamour na 14 dagen geen betaling heeft ontvangen is zij genoodzaakt de opdracht te annuleren. Echter wel blijft de opdrachtgever de annuleringskosten verschuldigd (zie art.6.1).
9.2 De opdrachtgever dient binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur middels schriftelijke telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.
9.3 Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij art 9.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaan op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.
9.4 Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en schade
10.1 Pure Glamour sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van
Pure Glamour en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Pure Glamour kunnen worden toegerekend.
10.2 Pure Glamour is niet aansprakelijk voor schade die mocht zijn ontstaan wanneer de bruidsstylist(en) bij enige afspraak, al dan niet door tussenkomst van
Pure Glamour, tussen opdrachtgever en bruidsstylist(en) tot stand is gekomen niet of gebrekkig nakomt.
10.3 Pure Glamour is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door bruidsstylist(en), tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de bruidsstylist(en). Is hier sprake van opzet of grove schuld van de bruidsstylist(en) dan zal de opdrachtgever dit bij de bruidsstylist(en) verhalen.

Artikel 11 Boekingen via het hoofdkantoor
11.1 Opdrachten worden uitsluitend geboekt via het hoofdkantoor van Pure Glamour. Bruidsstylisten behorend tot het team van Pure Glamour mogen niet direct worden benaderd door (in)directe klanten en partners van Pure Glamour zonder
Pure Glamour daar in te erkennen. Indien dit wel gebeurd behoudt Pure Glamour het recht om het gehele tarief te factureren aan de in gebreke gebleven opdrachtgever.
11.2 Wanneer de afspraak bij Pure Glamour door opdrachtgever is geboekt ontvangt de opdrachtgever een bevestiging van de gemaakte afspraken. Eventuele verkeerde data/ tijdstippen/ locaties/ behandelingen die niet gemeld worden aan het hoofdkantoor zijn voor eigen risico.

Artikel 12 Klachten over bruidstylist(en)
12.1 De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens de bruidstylist(en) van Pure Glamour of jegens Pure Glamour is 1. dat de klacht gegrond moet zijn en dat 2.de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst. 3.de bruidsstylist(en) dienst(en) onverwijld te worden geweigerd en 4. de klantenkaart mag niet ondertekend zijn.

Artikel 13 Geschillenregeling
13.1 Alle overeenkomsten ontstaan uit een bij Pure Glamour geplaatste opdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht en Internationaal Privaatrecht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te ’s Gravenhage. 13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Het is uitdrukkelijk verboden laster en/of smaad en eventuele klachten in het openbaar te verspreiden. Bij financiële schade aan bedrijf zal dit bij de desbetreffende persoon verhaald worden.

Artikel 14 – Wijziging, uitleg en vind plaats van deze voorwaarden
14.1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de Internetsite van Pure Glamour te weten
www.pureglamour.nl. Ook zijn de voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
14.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
14.3. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.